Celem działania Fundacji Polonii Medycznej jest stworzenie wspólnej platformy szkoleniowej i edukacyjnej pośredniczącej w odnajdywaniu i ułatwianiu kontaktów między poszczególnymi lekarzami.

Osoby o dłuższym stażu naukowym i zawodowym, posiadające doświadczenie w pracach badawczych, naukowych i w publikowaniu wyników badań, będą mogły, przekazywać młodszym kolegom swoją wiedzę i umiejętności, ku pożytkowi wszystkich zaangażowanych w wymianę osób oraz ich pacjentów.

Na obecnym etapie celem naszym jest:

1 organizacja, podyplomowego kształcenia oraz ułatwianie wszelkich innych form wymiany naukowej 
i zawodowej miedzy lekarzami polskimi a polonijnymi.

2 pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.

3 pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.

4 pomoc w działaniach lekarzy polonijnych w celu poprawy sytuacji zdrowotnej najbardziej potrzebujących wsparcia członków Polonii.

Potencjalnymi obszarami współpracy w poszczególnych specjalizacjach, są:

  • recenzje grantów
  • recenzje publikacji
  • wymiana stypendystów
  • współpraca w poszukiwaniu miejsc stażowych i grantów
  • udział w zespołach redakcyjnych magazynów naukowych wydawanych w Polsce
  • wykłady na polskich uczelniach, z możliwością stałej współpracy, włącznie z obejmowaniem stanowisk naukowych i administracyjnych przez polonijnych naukowców
  • wspólne badania, publikacje oraz starania o praktyczne wykorzystanie wyników badan i publikacji
  • współpraca w organizacji oraz przeprowadzeniu sympozjów, konferencji i kongresów

Ambicją Fundacji jest również wspieranie Polonii medycznej, a poprzez to też i pozostałych członków Polonii, na terenach  gdzie sytuacja ekonomiczna i zdrowotna jest szczególnie trudna.

Polacy żyją w wielu miejscach, w których służba zdrowia działa bardzo źle, sytuacja polityczna jest trudna a sytuacja ekonomiczna jest, nierzadko, tragiczna.

Właśnie tym osobom – najsłabszym, schorowanym i w trudnej sytuacji zarówno ekonomicznej jak i socjalnej, pomagają członkowie Polonii medycznej.

Mieszkający na tych terenach lekarze polonijni, żyjąc w tych samych warunkach i sami otrzymując bardzo niskie wynagrodzenie, nie mają możliwości dzielenia się dobrami materialnymi czy lekarstwami. Pomimo to, starają się, w miarę swoich możliwości, wspierać najsłabszych członków Polonii. Lekarze są często sercem życia polonijnego na tych obszarach.

Ci z nas, którzy żyją w lepszych warunkach ekonomicznych mają możliwość przekazania pomocy poprzez Fundację Polonii Medycznej, wyrażając w ten sposób uznanie i poparcie dla tych którzy pielęgnują polskość i trwanie Polaków na terenach, na których warunki życia są trudne.

Fundacja Polonii Medycznej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 18 grudnia 2020 roku.

Numer KRS: 0000872812
Regon: 387236652
NIP: 5732923511

Wyszukaj na stronie