Leon Syczewski (Leonid Syczewski, syn Zbigniewa) urodził się w rodzinie Polaków w

Nowogródku, na wspaniałych historycznych ziemiach ”Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”.

Ukończył Grodzieński Państwowy Instytut Medyczny w 1988 roku. W swojej karierze zawodowej

przeszedł drogę od chirurga w szpitalu rejonowym (Bragin, obwód Homelski) do kierownika

oddziału traumatologii i ortopedii Grodzieńskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala

Klinicznego, profesora nadzwyczajnego Katedry Traumatologii i Ortopedii Grodzieńskiego

Państwowego Uniwersytetu Medycznego, głównego specjalisty zewnętrznego w dziedzinie

traumatologii i ortopedii dziecięcej w Departamencie Zdrowia Grodzieńskiego Obwodowego

Komitetu Wykonawczego.

Był wielokrotnie zapraszany na długoterminowe szkolenia w zaawansowanych klinikach w

dziedzinie ortopedii i traumatologii – Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej Lublin (Polska),

1996 r; Katedra i Klinika Chirurgii Ręki Poznań (Polska), 2000-2001, Oddział Artroskopii i

Medycyny Sportowej Uniwersytetu w Oslo (Norwegia), 2004. W 2001 roku otrzymał

stypendium w szpitalu Shizuoka (Japonia) na oddziale chirurgii ortopedycznej. Następnie został

zaproszony do pracy do Departamenтu Chirurgii Ortopedycznej Uniwersytetu Showa (Tokyo,

Hatanodai, Japonia), gdzie spędził lata 2003-2004. Po powrocie na Białoruś Leonid zaczął

wykorzystywać swoje doświadczenie zdobyte w Polsce, Japonii i Norwegii. Jest autorem i

współautorem 62 publikacji naukowych, 2 monografii, z których jedna została wydana w Polsce

w języku polskim. We współautorstwie opracował i wprowadził do praktyki 7 własnych metod

diagnostyki i leczenia chirurgicznego w traumatologii dziecięcej i ortopedii, potwierdzonych

patentami na wynalazek. W 2010 roku obronił pracę doktorską  „Diagnostyka i chirurgiczna

korekcja spastycznych deformacji końsko-szpotawych u pacjentów z mózgowym porażeniem

dziecięcym”.

Od roku 2009  jest kierownikiem oddziału klinicznego ortopedii i traumatologii

dziecięcej w Państwowym Uniwersytecie Medycznym w Grodnie, który mieścił się w Szpitalu

Ratownictwa Medycznego, a od 2014 roku mieści się w Dziecięcym Szpitalu Obwodowym. Wprowadził

ponad 150 nowoczesnych technik operacyjnych. Pod jego kierownictwem liczba operacji na

oddziale wzrosła z 300 do 1000 na rok. Rozwój ten nastąpił ze względu na to, że zaczęli przyjeżdżać pacjenci z całej

Białorusi, ponieważ niektóre rodzaje operacji na Białorusi są wykonywane tylko na jego

oddziale.

Stale współpracował z polskimi specjalistami, prezentując referaty na konferencjach i

kongresach w Warszawie, Częstochowie, Rzeszowie, Lublinie, Poznaniu i Gdańsku, a następnie

gościł ich prezentacje na organizowanych przez siebie konferencjach w Grodnie na Białorusi.

12.06.2019 był jednym z trzech współorganizatorów pierwszego w historii Europejskiego Towarzystwa

Ortopedii Dziecięcej (EPOS) śródoperacyjnego, transatlantyckiego online-webinarium. W

imieniu EPOS transatlantycka transmisja na żywo zabiegów operacyjnych została pomyślnie

przeprowadzone przez Wade Schradera, MD (Wilmington, USA), dr n. med. Marka Jóźwiaka

(Poznań, Polska) oraz dr n. med. Leonida Syczewskiego (Grodno, Białoruś) i przyciągnęła 4800

uczestników online – chirurgów ortopedycznych z całego świata.

Leonid ze swoim przyjacielem i kolegą, profesorem J.Czubakiem (Dyrektor SPSK im. prof.

A. Grucy w Otwocku) wykonanał po raz pierwszy na Białorusi periacetabularną osteotomię u

dwóch pacjentów z dysplastyczną koksartrozą stawu biodrowego

 

Równocześnie z pracą medyczną brał aktywny udział w publicznej działalności polonijnej. Od

powstania w 1995r. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie (PTLG), brał w

nim aktywny udział I został jego prezesem w roku 2018. Główne cele działalności Towarzystwa oraz jego aktywność, to

 integracja lekarzy polskiego pochodzenia, pielęgnowanie i rozwój w środowisku lekarskim

kultury polskiej, języka polskiego, polskich obyczajów narodowych, uszanowanie historii Polski,

współpraca z polskimi kolegami, kształcenie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych

członków Towarzystwa przez organizowanie staży specjalistycznych dla lekarzy i naukowców w

Polsce, aktywne uczestnictwo w naukowych konferencjach, zjazdach miedzynarodowych w

Polsce, organizację konferencji naukowych na Białorusi z udziałem szerokich kręgów

naukowców z Polski oraz krajów UE, organizację praktyki studentów-medyków w polskich

szpitalach. PTLnG skutecznie jednoczyło lekarzy polskiego pochodzenia (na rok 2019 – w

prawie 200 członków), z celem zachowania wspólnych tradycji i rozwoju zawodowego,

nawiązania kontaktów z lekarzami innych państw, wymiana wiedzą i osiągnięciami w

medycynie. Zawsze wykorzystywał swoje znajomości z polskimi lekarzami, by pomagać

pacjentom polskiego pochodzenia z Białorusi i samym Białorusinom.

W 2019 roku Leonid Syczewski został Człowiekiem Roku Grodzieńszczyzny.

Niestety rok 2020 podzielił Białoruś na przed i po.  Wielu

lekarzy polskiego pochodzenia opuściło kraj. Dla bezpieczeństwa swojego i swoich kolegów dr

Syczewski porzucił działalność publiczną i skupił się na pracy czysto medycznej.

Wyszukaj na stronie