Dyplom lekarza w Akademii Medycznej w Warszawie otrzymał w roku 1967. Specjalizacje w zakresie położnictwa i ginekologii jak i stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w roku 1976. Odbył przymusowa służbę wojskowa w LWP w latach 1970 -1972 ponieważ nie był członkiem PZPR. Do Stanów Zjednoczonych wyjechał jako stypendysta naukowy w roku 1976, a następnie ponownie uzyskał specjalizacje /rezydenturę/ w George Washington University w Waszyngtonie DC. W rok 1980 przybył do Chicago, gdzie praktykował przez wiele lat jako położnik-ginekolog. Niezwłocznie został członkiem Związku Lekarzy Polskich /ZLP obecnie PAMS/ w Chicago.
Dr Mazurek dwukrotnie pełnił funkcję prezesa ZLP w dwóch kadencjach 1993-1997 i 2009-2013), był inicjatorem wielu bieżących programów i działań Związku jak i uczestniczył w życiu społecznym i politycznym Polonii chicagowskiej. Reprezentował ZLP w 1994 roku w obchodach 50-lecia Związku Lekarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, w wyniku czego ZLP przystąpił do Federacji Polskich Organizacji Medycznych na Obczyźnie, apolitycznej organizacji, której celem jest wzajemna wymiana doświadczeń i wiedzy, współpraca zawodowa i kontakty towarzyskie pomiędzy organizacjami członkowskimi.
Dr Józef Mazurek pozostał przez wiele lat w Radzie Federacji, pełnił tam między innymi funkcję skarbnika, uczestniczył w wielu kongresach, zebraniach, spotkaniach i obchodach w Londynie, Paryżu, Lille, Dusseldorfie, Sztokholmie, Wilnie, Lwowie, Tbilisi, Kiszyniewie oraz w Polsce – w Krakowie, Warszawie, Toruniu, Gdyńsku, Katowicach. Jako były prezes ZLP pozostaje on dumny, że członkowie ZLP są liderami w kierowaniu owocną działalnością Federacji Polskich Organizacji Medycznych.
Józef Mazurek MD., Ph.D.

Wyszukaj na stronie