Regulamin przekazywania darowizn

Regulamin przekazywania darowizn na stronie fundacjapolmed.org

 1. Postanowienia wprowadzające
 • Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia drogą elektroniczną przez Fundację Polonii Medycznej z siedzibą w Częstochowie (42-218) ul. Dąbrowskiego 42/4, Nr KRS: 0000872812, REGON: 387736652, NIP: 5732923511, zwaną dalej Fundacją, usługi polegającej na umożliwieniu osobom korzystającym ze strony fundacjapolmed.org przekazywania darowizn pieniężnych na działania statutowe Fundacji.
 • Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Darczyńcy, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą ze strony fundacjapolmed.org w celu przekazania darowizny.
 • Korzystając ze strony do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 • Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców na stronie fundacjapolmed.org .
 1. Zasady przekazywania darowizn na stronie
 • Darowiznę można przekazać po kliknięciu zakładki „WESPRZYJ” na stronie fundacjapolmed.org . Po kliknięciu w tę zakładkę należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.
 • Przekazywanie darowizn na stronie fundacjapolmed.org odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, Nr KRS 0000274399, REGON 300523444, NIP 7792308495.
 • Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.
 • Na stronie fundacjapolmed.org można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne (zob. dalej) umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz Fundacji.
 • Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot podanych na stronie fundacjapolmed.org lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.
 • Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL.
 • Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 1. Darowizny cykliczne w postaci płatności cyklicznych
 • Darczyńca wybierając przekazanie darowizny w formie płatności cyklicznej decyduje się na regularne, comiesięczne pobieranie przez Operatora płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie darowizny.
 • Darowizna cykliczna jest pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.
 • Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.
 • Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności PayU S.A.
 • Dane Darczyńcy, tytuł oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.
 • PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. PayU pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.
 • W przypadku braku środków na rachunku lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.
 • W dniu, w którym upłynie ważność karty płatniczej Darczyńcy, obciążanie tej karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu na stronie fundacjapolmed.org regularnej płatności za pomocą nowej karty.
 • Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.
 • Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie kontaktując się z Fundacją pod adresem email: info@fundacjapolmed.org. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści wiadomości umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.
 1. Reklamacje
 • W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny, należy je zgłosić Fundacji pod adresem email: info@fundacjapolmed.org .
 • Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie:
  1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań,
  2. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc) telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.